Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra những “thiếu sót” tại một số dự án giao thông của tỉnh Hòa Bình

10/01/2021 11:00

(PL&XD) – Thanh tra Bộ Xây dựng vừa công bố Kết luận thanh tra liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình. Theo đó, những tồn tại, vi phạm tại các dự án giao thông như: Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình; Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2, thành phố Hòa Bình; Dự án đường nối Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, thành phố Hòa Bình…đã được chỉ rõ. Để xảy ra những sai phạm này, trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Hòa Bình, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình, Ban Giao thông tỉnh, nhà thầu tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra, cơ quan thẩm định.
4006 22
Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 tại tỉnh Hòa Bình hiện vẫn còn ngổn ngang và gây nhiều khó khăn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên cung đường này.

Như PL&XD đã thông tin tại bài viết trước: Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTr ngày 3/3/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra UBND tỉnh Hòa Bình trong công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng và một số đồ án quy hoạch xây dựng, thực hiện quản lý theo quy hoạch và một số dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng và Quyết định số 43/QĐ-TTr ngày 7/7/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc gia hạn thời gian thanh tra. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 17/3/2020 đến ngày 30/3/2020 và từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/7/2020.

Tại Kết luận Thanh tra số 105/KL-TTr ngày 24/12/2020, Thanh tra Bộ Xây dựng đã nêu rõ kết quả kiểm tra, xác minh về: công tác quy hoạch và quản lý xây dựng quy hoạch được phê duyệt, hoạt động đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng.

Theo đó, những tồn tại trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại tỉnh Hòa Bình đã được nêu rõ tại một số dự án.

Cụ thể, về công tác khảo sát, thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án:

Tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình: Thiết kế độ dốc mái nền đường đào, nền đường đắp có chiều cao mái dốc lớn hơn 12m không tiến hành phân tích, kiểm toán ổn định bằng các phương pháp thích hợp tương ứng với trạng thái bất lợi nhất (đất, đá phong hoá bão hoà nước); tính khối lượng đào đất cấp II, đất cấp III, đá cấp III, đá cấp IV trên bản vẽ trắc ngang thiết kế không có căn cứ do bản vẽ trắc ngang không thể hiện đầy đủ ranh giới giữa các lớp đất, đá.

Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2, thành phố Hòa Bình: Không tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc đối với công trình cầu cấp I; danh mục tiêu chuẩn áp dụng có tiêu chuẩn đã hủy bỏ, không đồng nhất về quy định số lượng khoan kiểm tra tiếp xúc mũi cọc - đất; hồ sơ bản vẽ thi công của một số hạng mục công việc không đúng với tiêu chuẩn, mô tả địa chất không đúng với kết quả thí nghiệm; xác định chiều dài cọc ván thép larsen không đúng quy định; thiết kế biện pháp thi công chưa phù hợp với địa chất công trình, thể hiện không đầy đủ một số hạng mục công việc.

Dự án đường nối Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, thành phố Hòa Bình: Thiết kế đường dẫn nối cầu Sủ Ngòi với đê Quỳnh Lâm là không đúng quy định của Luật Đê điều năm 2006; mặt cắt điển hình của tuyến chính chưa đảm bảo quy mô định hướng theo quy hoạch tuyến đường trục chính; không ghi khối lượng khoan khảo sát địa chất trong nhiệm vụ khảo sát; không khảo sát địa chất trụ T2, mố M2 phục vụ công tác thiết kế cầu Sủ Ngòi điều chỉnh.

Để xảy ra những sai phạm này, trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Hòa Bình, Sở Giao thông vận tải, Ban Giao thông tỉnh, nhà thầu tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra, cơ quan thẩm định.

Đối với dự toán xây dựng công trình: Áp sai đơn giá một số loại vật liệu, thiết bị do chưa đúng đơn giá thời điểm lập dự toán, không đúng quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ thi công, biện pháp tổ chức thi công; áp dụng, vận dụng một số mã định mức chưa cập nhật định mức đã được sửa đổi, chưa phù hợp với biện pháp thi công và một số nguyên nhân khác. Dẫn đến làm sai tăng số tiền phê duyệt dự toán 5.911.882.463 đồng. Cụ thể: Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình tăng giá trị dự toán 651.658.000 đồng; Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2 tăng giá trị dự toán 457.504.463 đồng; Dự án đường nối Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, thành phố Hòa Bình tăng giá trị dự toán 4.802.720.000 đồng.

Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban Giao thông tỉnh, nhà thầu tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra, cơ quan thẩm định.

Về công tác quản lý chất lượng công trình: Tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình: Chủ đầu tư không có thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát, không phê duyệt vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, không có thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế; không có kết quả thí nghiệm xác định chỉ tiêu về gân đối với vật liệu thép làm cốt bê tông; không có thí nghiệm kiểm tra dung dịch bentonite; không có giấy chứng nhận hợp quy đối với vật liệu cát tự nhiên dùng cho bệ tông và vữa theo quy định tại mục 1.3.3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD; kết quả thí nghiệm cốt liệu cho vữa và bê tông - không có trong danh mục các các phép thử của LAS-XD 875; không mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định.

4007 23
Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2, thành phố Hòa Bình không tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc đối với công trình cầu cấp I.

Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2: Phiếu thí nghiệm thiếu thông tin số hợp đồng kinh tế hoặc văn bản yêu cầu của tổ chức yêu cầu thí nghiệm theo quy định; không có chứng nhận hợp quy của vật liệu cát tự nhiên, không có thí nghiệm xác định cấp phối cốt liệu, hàm lượng ion Cl-, khả năng phản ứng kiềm – silic và hàm lượng bùn, bụi sét của cốt liệu hạt dùng cho vữa và bê tông; không có chấp thuận của tư vấn giám sát về các mối nối của ống vách để lại các trụ T3, T4; không có thí nghiệm về chỉ tiêu gân thép; kết quả thí nghiệm cốt liệu cho vữa và bê tông không có trong danh mục các các phép thử của LAS-XD 875; chấp thuận phòng thí nghiệm LAS-XD 875 không đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đối với một số phép thử.

Dự án đường nối Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, thành phố Hòa Bình: Không có hồ sơ công tác giám sát khảo sát xây dựng bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi; không có thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đến nhà thầu khảo sát xây dựng bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; không có giấy phép do UBND tỉnh Hòa Bình cấp để triển khai các hoạt động có liên quan đến đê Quỳnh Lâm; không có giấy chứng nhận hợp quy đối với vật liệu cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa; không có thí nghiệm xác định chỉ tiêu về gân đối với vật liệu thép làm cốt bê tông, không mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Trách nhiệm thuộc về Ban Giao thông tỉnh, nhà thầu tư giám sát, nhà thầu thi công xây dựng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành còn một số tồn tại, thiếu sót dẫn đến làm sai tăng giá trị thanh toán Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 là 1.736.342.374 đồng và thanh toán không đủ cơ sở 10.110.634.580 đồng đối với Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Sở Giao thông tỉnh, Ban Giao thông tỉnh và các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, khắc phục những vi phạm nêu tại Kết luận Thanh tra. Đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, Ban Giao thông tỉnh rà soát, có phương án xử lý kết quả thí nghiệm vật liệu cát, đá dăm, cấp phối không có trong danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm của LAS-XD 875 từ thời điểm 31/8/2018 theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm số 579/GCN-BXD ngày 31/8/2018 của Bộ Xây dựng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, điều chỉnh để phê duyệt lại dự toán xây dựng công trình tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 và Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2 theo quy định.

Ban Giao thông tỉnh có trách nhiệm rà soát lại giá trị thanh toán chưa đủ cơ sở của Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2; Thu hồi số tiền 1.649.525.255 đồng tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình nộp về tài khoản Thanh tra Bộ Xây dựng…

Liên quan đến một số nội dung tại Kết luận Thanh tra số 105/KL-TTr ngày 24/12/2020 của Thanh tra Bộ Xây dựng, PL&XD sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc tại các bài viết sau.

Khánh An

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai: Giải pháp để tháo gỡ khó khăn trước mắt

Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai: Giải pháp để tháo gỡ khó khăn trước mắt

(PL&XD) - Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) vừa qua đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc sửa luật toàn diện là dài hạn, vì vậy cần phải nghiên cứu sửa đổi Nghị định hướng dẫn để giải quyết ngay trước mắt những khó khăn, vướng mắc.
Khánh Hòa: Xử phạt 03 đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Khánh Hòa: Xử phạt 03 đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

(PL&XD) - Do vi phạm các quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản, 03 đơn vị gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Man Homes Land, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Cam Lâm CITI và Công ty TNHH Bất động sản thương mại River Land đã bị UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Xem thêm

Thanh Hóa: Cơ quan Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh vào cuộc vụ Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt

Thanh Hóa: Cơ quan Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh vào cuộc vụ Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt

(PL&XD) - Vừa qua, người dân thôn 3, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) gửi đơn tới các cơ quan chức năng phản ánh việc Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt (Công ty Nam Việt), trong quá trình sản xuất đã gây ra mùi hôi, khét khó chịu ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Đồng thời, đề nghị các cấp có thẩm quyền vào cuộc kiểm tra, xử lý.
Cửa hàng miễn thuế “Duty Free” The Arena Cam Ranh: Thuộc diện thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Cửa hàng miễn thuế “Duty Free” The Arena Cam Ranh: Thuộc diện thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

(PL&XD) - Mặc dù đang thuộc diện thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế tại dự án The Arena Cam Ranh nhưng chủ đầu tư, các đơn vị phân phối sản phẩm bất động sản và “cò” khi đăng bán đều giới thiệu có cửa hàng Duty Free tại phân khu Shop Villas Đại lộ Fiesta với diện tích trên 500m2, cùng nhiều lời nói hoa mỹ như “tuyệt phẩm hiếm có khó tìm, lợi nhuận x2 khi vào vận hành, đa tầng lợi nhuận, hút dòng tiền 24/7/365…”.
Bắc Ninh: Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thuận Thành I “quên” không bố trí đất dự trữ xây dựng trụ sở Hải quan

Bắc Ninh: Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thuận Thành I “quên” không bố trí đất dự trữ xây dựng trụ sở Hải quan

(PL&XD) – Nhiều thiếu sót, tồn tại liên quan đến vấn đề quy hoạch xây dựng, thực hiện quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ tại Kết luận Thanh tra số 17/KL-TTr ngày 15/03/2022 tại tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thuận Thành I “quên” không bố trí đất dự trữ xây dựng trụ sở Hải Quan khoảng 5.000m2.

Xem thêm

Xem phiên bản di động