Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về phát triển đô thị

18/05/2022 18:47

(PL&XD) - Sáng 18/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06/NQ-TW).
Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về phát triển đô thị
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ Trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đơn vị thuộc Bộ tham dự Hội nghị.

Nghị quyết ra đời tạo động lực phát triển đô thị

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TW được tổ chức nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh báo cáo những nội dung chủ yếu Nghị quyết 06/NQ-TW.

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về phát triển đô thị
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, từ trước đến nay, Đảng ta chưa ban hành nghị quyết chuyên đề riêng về phát triển đô thị. Vì vậy, để Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối về đô thị hóa và phát triển đô thị nêu tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời làm cơ sở hoàn thiện thể chế và ban hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị đến năm 2030; trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương năm 2020, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đưa nội dung này vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị năm 2021.

Đồng thời, Bộ Chính trị phân công Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề án đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Ban Kinh tế Trung ương, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã xây dựng và hoàn thiện Đề án, dự thảo Nghị quyết trình Bộ Chính trị và được thống nhất ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW vào ngày 24/1/2022.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định: Trong bối cảnh mới như hiện nay, Nghị quyết 06-NQ/TW là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của cơ chế, chính sách mới, tạo động lực để phát triển đô thị, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các bộ ngành địa phương cần thực hiện 1 số nhiệm vụ. Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết tới các tổ chức Đảng, đoàn viên và nhân dân để không ngừng nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị bền vững.

Thứ hai, cần có nhận thức sâu sắc về những điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết 06/2022/NQ-TW, nhất là về quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch hành động của Đại hội Đảng các cấp; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của địa phương hướng đến giải pháp thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, địa phương, đảm bảo Nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ, sớm đi vào cuộc sống.

Thứ ba, quyết liệt tổ chức thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TW bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; Ban hành, điều chỉnh, hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách nhằm tăng cường, thu hút các nguồn lực; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường hướng dẫn việc kiểm tra giám sát để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết đặt ra.

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06/NQ-TW sẽ mở ra một giai đoạn mới của quá trình đô thị hóa và phát triển bền vững đô thị Việt Nam theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương đã tham luận, tập trung thảo luận, phân tích tình hình, kết quả thực hiện đô thị hóa tại các tỉnh, thành phố; những điểm hạn chế, vướng mắc trong quá trình đô thị hóa; đề xuất giải pháp phát triển đô thị bền vững…

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về phát triển đô thị
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trình bày tham luận tại Hội nghị.

Trình bày tham luận Xây dựng chương trình hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm rõ 9 nội dung tại Văn bản 1130/BXD-PTĐT ngày 05/4/2022 của Bộ Xây dựng gửi đến các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, trong đó gợi ý một số nội dung chủ yếu để các địa phương đề xuất Chương trình phát triển đô thị, làm cơ sở xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Nội dung gợi ý gồm: Chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa, dân số và đất xây dựng đô thị; quy hoạch đô thị; phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, kiến trúc và bản sắc đô thị; nhà ở đô thị; phát triển kinh tế đô thị; xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, đô thị thông minh; nguồn lực thực hiện phát triển đô thị và hoàn thiện thể chế, chính sách, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Để hiện thực hóa quan điểm Nghị quyết số 06-NQ/TW đã đề ra, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương, các Bộ, ngành có liên quan quán triệt sâu sắc các nội dung, tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TW, sớm đề xuất các chương trình, kế hoạch hành động, với các nhiệm vụ cụ thể. Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, đề xuất tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW.

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về phát triển đô thị
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Xây dựng.

Kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo: Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Quá trình đô thị hóa là yếu tố khách quan, là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước. Sự thống nhất trong nhận thức, hành động trong hoàn thiện thể chế quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Sớm xây dựng chương trình kế hoạch hành động, thực hiện Nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể. Bổ sung, cụ thể hóa các tiêu chí, chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết.

Thứ hai, việc đổi mới tư duy lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị là rất quan trọng, bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển. Do vậy, cần tập trung nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả.

Để việc quản lý đô thị được thực hiện hiệu quả hơn, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo các bên cần thực hiện phân cấp và phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương; phát huy và khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị.

Ban Cán sự Đảng, Chính phủ cần sớm ban hành chương trình hành động triển khai nghị quyết đảm bảo sát các nội dung nghị quyết, phù hợp với từng địa phương, từng vùng.

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về phát triển đô thị
Toàn cảnh Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đồng lòng của người dân, Nghị quyết 06/NQ-TW sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Yến Mai

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xem thêm

Hạn chế phát triển nén trong vùng lõi đô thị Sa Pa

Hạn chế phát triển nén trong vùng lõi đô thị Sa Pa

(PL&XD) - Tiếp tục chuyến công tác tại Lào Cai, sáng 28/6, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Đoàn công tác Bộ Xây dựng khảo sát thực địa công tác quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thị xã Sa Pa.
Turkmenistan quan tâm đến đá cẩm thạch của Việt Nam

Turkmenistan quan tâm đến đá cẩm thạch của Việt Nam

(PL&XD) - Sáng 28/6, tại Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc giữa Đoàn ngoại giao Turkmenistan và Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh chủ trì buổi làm việc; phía Turkmenistan có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Turkmenistan, Ngài Vepa Hajiyev làm Trưởng đoàn.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị kiểm tra dự án nhà ở xã hội tại Lào Cai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị kiểm tra dự án nhà ở xã hội tại Lào Cai

(PL&XD) - Trong chuyến công tác thực địa tại tỉnh Lào Cai, chiều 27/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ đến thăm khu nhà ở dành cho CBCNV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) ở huyện Bảo Thắng.

Xem thêm

Xem phiên bản di động