Cần có Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

19/01/2022 22:10

(PL&XD) - Ngày 19/01, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức Hội nghị toàn quốc góp ý kiến Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp điểm cầu Trung ương, kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW Trần Tuấn Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị.

Cần có Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Đạt được nhiều thành tựu quan trọng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết khẳng định, với sự nghiêm túc, tích cực triển khai của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết, đến nay, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương đã gửi báo cáo tổng kết Nghị quyết về Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo đã tổ chức 24 hội nghị, hội thảo; làm việc với một số Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp báo cáo của các Bộ ngành, địa phương và 26 Báo cáo chuyên đề để xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW và gửi xin ý kiến các cơ quan ở Trung ương, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo.

Nghị quyết 26-NQ/TW đã đề ra chiến lược tổng thể, toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt với sự chung sức, đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết, nông nghiệp, nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng như tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt được mức khá cao (2,94%/năm), chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng 8,17%/năm. Cán cân thương mại liên tục xuất siêu. Nông sản Việt Nam có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Việt Nam thành một trong những cường quốc nông sản; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm trước 1,5 năm. Thu nhập trung bình ở nông thôn tăng nhanh hơn đô thị. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm nhanh. Môi trường cảnh quan ngày càng cải thiện...

Nông nghiệp duy trì tăng trưởng, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Sản xuất, kinh doanh nông sản chuyển mạnh theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị, thích ứng biến đổi khí hậu; phát huy lợi thế so sánh, theo nhu cầu thị trường và hướng mạnh vào xuất khẩu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Tỷ trọng nông sản qua chế biến tăng dần. Thị trường tiêu thụ nông sản được mở rộng cả trong và ngoài nước, tận dụng cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do (FTA), tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nông dân đã chủ động và tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học và công nghệ, tham gia chuỗi giá trị nông sản, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn. Đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm nhanh.

Nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại hơn. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển đổi tích cực, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn tăng khá. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn 1,5 năm. Nông thôn chuyển biến rõ rệt, khang trang, xanh, sạch, đẹp; hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông... được quan tâm đầu tư đồng bộ.

Tuy vậy, khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Giá trị tăng trưởng nông nghiệp có xu hướng chậm lại, chưa bền vững. Việc xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hoá; công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Môi trường nông thôn còn ô nhiễm, vai trò cộng đồng chưa phát huy tốt, nơi gìn giữ những truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc có nguy cơ ngày càng mai một...

Cần có Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.

Để đảm bảo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu cho ý kiến vào những nội dung chủ yếu như đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết về những thành công và hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đã đề ra; bài học kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm rút ra từ việc thể chế Nghị quyết; cho ý kiến về các nhiệm vụ giải pháp…

Cần có Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương tham gia đã có nhiều ý kiến đóng góp, đánh giá về kết quả sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, phân tích những thành tựu, khó khăn, thách thức, tồn tại; đề xuất điều chỉnh một số chính sách khó thực hiện đối với các địa phương; nhận định bối cảnh, xu hướng và đề xuất về quan điểm, mục tiêu, giải pháp để phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân nước ta trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, nông nghiệp, nông dân là vấn đề chiến lược, luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nghị quyết 26-NQ/TW ra đời hợp lòng dân, sát thực tiễn, tính khả thi cao, tạo được cảm hứng của cả hệ thống chính trị. Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, của các cơ quan Nhà nước đã thúc đẩy các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban, Bộ, ngành Trung ương tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi lớn, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

“Chủ trương hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh mà Đại hội XIII đề ra, đòi hỏi phải tăng cường thêm nhiều chính sách, giải pháp mạnh mẽ mới. Hiện tại đang là thời điểm thích hợp để tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và ban hành một Nghị quyết mới”, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, Nghị quyết mới được bản hành phải khẳng định được vai trò, ý nghĩa của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giải quyết tốt những vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban, Bộ, ngành về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết phải rõ ràng, mạch lạc, khả thi; phải tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cần có Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Toàn cảnh Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết; ý kiến phát biểu, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến, trên cơ sở đó Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo Tổng kết để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Ban Chấp Trung ương đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đã đề ra.

Yến Mai

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bộ Xây dựng sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội trong quản lý dự án đầu tư công

Bộ Xây dựng sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội trong quản lý dự án đầu tư công

(PL&XD) - Ngày 24/5, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bùi Hồng Minh dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn và lãnh đạo sở, ban, ngành, quận, huyện trực thuộc về công tác quản lý Nhà nước và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Xem thêm

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

(PL&XD) - Ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm Lào

(PL&XD) - Sáng 15/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Xem thêm

Xem phiên bản di động