Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng

25/03/2023 07:30

(PL&XD) - Ngày 23/3, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng với Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2022 và quý I/2023.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng (theo Quy chế số 05-QC/BCSĐ-ĐU 14/6/2021 về quan hệ công tác giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng với Đảng ủy Bộ Xây dựng) lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ tập trung cao hơn nữa thực hiện các nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp trọng tâm theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

Từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy Bộ luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu có hiệu quả trong việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, tích cực, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo với việc hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022 bảo đảm quy định, chặt chẽ, khách quan; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian theo quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đẩy mạnh học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa và vai trò của việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được nâng lên, góp phần cảnh báo, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy tập trung chỉ đạo góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; kịp thời ban hành chương trình công tác năm của Đảng bộ, chương trình kiểm tra, giám sát năm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, triển khai ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho 40 hộ nghèo tại tỉnh Yên Bái theo Kế hoạch số 32-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được trong hoạt động phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Xây dựng với Ban Cán sự Đảng thời gian qua, trong năm 2023, Đảng ủy Bộ Xây dựng đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể: tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc về đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai quyết liệt, đổi mới hơn nữa nội dung, nguyên tắc sinh hoạt Đảng; đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đặt ra mục tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2023, cụ thể: 100% đảng viên của Đảng bộ được học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của cấp ủy các cấp; 100% cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ; 100% chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc; 100% cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp rà soát, bổ sung, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 100% đảng ủy, chi ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, đạt kết quả, đúng quy định; phấn đấu 100% tổ đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu ngành Xây dựng năm 2023: Tốc độ tăng trưởng về xây dựng phấn đấu đạt 6,5 - 6,8%; tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực nội thành/nội thị ước đạt 42,6%; tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực toàn đô thị ước đạt 53,9%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 96%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm xuống khoảng 16%; tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải đạt khoảng 17%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 26m2 sàn/người; sản lượng sản xuất xi măng khoảng 93,13 triệu tấn.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có những nhận xét, đánh giá về những nội dung thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, phối hợp với Đảng ủy Bộ Xây dựng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng thẳng thắn nêu lên những hạn chế, khó khăn và vướng mắc, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 2 bên thời gian tới.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã đề ra, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục bám sát và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương cũng như Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quan tâm, phối hợp hiệu quả với Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ Xây dựng. Đồng thời, Bộ trưởng cũng biểu dương nỗ lực của các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng trong việc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng trong thời gian qua.

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thống nhất 2 bên sẽ khẩn trương rà soát Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng và Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đề ra.

Nhật Minh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ thăm hai cơ sở giáo dục nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi

Thủ tướng Chính phủ thăm hai cơ sở giáo dục nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi

(PL&XD) - Chiều 30/5, tại Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà thầy cô giáo và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

(PL&XD) - Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách (CCCS) đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại Hà Giang

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại Hà Giang

(PL&XD) - Ngày 28/5, trong chương trình công tác tại Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhằm đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Hà Giang.
Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm lộ trình di dời trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước ra khỏi nội đô

Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm lộ trình di dời trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước ra khỏi nội đô

(PL&XD) - Ngày 25/5/2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Trong đó, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm lộ trình di dời trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước ra khỏi khu vực nội đô.

Xem thêm

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

(PL&XD) - Chiều 27/5, tại trụ sở Thành ủy Cần Thơ, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.
Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư đường giao thông kết nối 3 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận

Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư đường giao thông kết nối 3 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận

(PL&XD) - Chiều 24/5, trong chương trình Kỳ họp thứ 5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận (Dự án).
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản

(PL&XD) - Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản một lần nữa khẳng định và góp phần củng cố vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, để lại dấu ấn sâu đậm về tiếng nói và đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu; đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, đặc biệt là thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn. Mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước tới nay.
Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

(PL&XD) - Sáng 22/5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Chấp thuận khai thác tạm có điều kiện đối với tuyến chính Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm

Chấp thuận khai thác tạm có điều kiện đối với tuyến chính Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm

(PL&XD) – Đây là ý kiến của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Hội đồng) tại buổi họp kiểm tra công tác nghiệm thu của Doanh nghiệp dự án đối với Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Nha Trang thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 vào chiều 18/5/2023 tại Khánh Hòa.

Xem thêm

Xem phiên bản di động